El web de valldelterri.org utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, tècniques, publicitàries. Si desitja més informació o administrar-les accedeixi a la nostra Política de cookies.

UEC CANCUNÍ

El Centre d’Educació i d’Aprenentatges Cancuní és un espai educatiu on hi assisteixen joves d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys.
 
La UEC Cancuní ofereix a aquests joves un espai on es treballa un Programa Bàsic d’aprenentatges instrumentals i pre-laborals,  amb un ritme adaptat i amb una metodologia activa que s’allunya dels plantejaments escolars del sistema educatiu ordinari.

La nostra metodologia es fonamenta en el desenvolupament dels diferents tipus de capacitats dels alumnes: cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació i d’inserció social i laboral. Proposem un treball essencialment manipulati i actiu, basat en la rotació de tallers, el reforçs i seguiment de la tutora d'aula-estudi de les àrees instrumentals, la immersió en  el desenvolupament digital les tècniques TAC-TIC, l’esport, les activitats relacionades amb l’expressió i comunicació i les activitats de lleure, culturals i en la natura.
Valorem bàsicament i fonamental el treball de les habilitats socials i dels hàbits relacionals del “saber estar i compartir”. Aquesta és una premissa que, transversalment, està present en cada una de les nostres actuacions.

La UEC Cancuní com a tal, està en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament des del 1997. Anteriorment, des del 1989, realitza funcions similars com a recurs d'AulaTaller amb la col·laboració del la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors.

UEC BANYOLES

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC),  són un recurs de l’Educació Secundària Obligatòria que fan un Servei Educatiu Complementari, dins el marc dels Programes de Diversificació Curricular, per a un sector de l’alumnat del segon cicle de l’ESO.
 
Aquest alumnat presenta un elevat índex d’absentisme i risc d’exclusió escolar i social. L’escolarització a les UEC suposarà una escolarització compartida amb el centre docent en el qual l’alumne estigui matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i administratius.

PROJECTE FAR

El projecte FAR pretén acompanyar als joves des de la seva sortida de la UEC fins que s’hagin materialitzat els seus projectes i itineraris personals i d’inserció, en un període que pot anar dels 15-16 fins als 21 anys, sense oblidar la flexibilitat que qualsevol projecte d’aquestes característiques ha de tenir per a garantir la consecució dels seus objectius.
Aquest acompanyament també pretén pal·liar els efectes dels itineraris caòtics que alguns d’aquests joves ha iniciat,  apropant-los a programes específics que es trobin arrelats al seu territori. De la mateixa manera vol propiciar el contacte amb el món laboral per tal de facilitar una major inclusió social.